Одлука о измирењу обавеза насталих по основу закупа пословног простора на коме је носилац права својине Град Београд,чији је корисник ГО Обреновац а којим управља ЈП "Пословни простор" Обреновац

 

 

 

Поткатегорије

 

 

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гл. РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1420/15 од 31.07.2015. године, Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац упућује: